Welkom in groep 3

17 augustus 2018

Groep 3 is een spannend schooljaar voor je kind. Dit is het jaar waarin je kind leert lezen, rekenen en schrijven. Hieronder kun je de informatie terugvinden die belangrijk is voor je kind in groep 3.

Leerkrachten
In groep 3 werken juf Esther en juf Marjolein. Juf Esther werkt iedere dag in groep 3 behalve de woensdag, dan is namelijk juf Marjolein in groep 3 te vinden.
Vakken en methodes In groep 3 krijgt je kind les in verschillende vakken. Hierbij gebruiken we methodes. Hieronder zie je een overzicht van de vakken, de hierbij gebruikte methodes en een korte uitleg bij elk vak.

Lezen
Voor het vak lezen gebruiken we de methode 'Veilig Leren Lezen'. Deze methode bestaat uit twaalf kernen. Deze duren ieder ongeveer drie weken. Elke kern sluiten we af met methode gebonden toetsen. We kunnen hiermee bekijken of je kind de aangeboden stof beheerst. In de eerste zes kernen bieden we vooral letters en structureerwoorden aan. In de laatste zes kernen ligt de nadruk meer op het versnellen van het technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. De leesmethode speelt goed in op de verschillen tussen kinderen. Het biedt oefenstof voor drie verschillende niveaus: de ster-, maan- en zonkinderen. Het hele schooljaar zal ons vriendje Zoem de Bij ons begeleiden bij het leren lezen.

Rekenen
Voor het vak rekenen gebruiken we de methode 'Wereld in Getallen. Het eerste halfjaar werkt je kind met een werkboek. In het tweede halfjaar werken we naast het werkboek ook met een rekenboek en rekenschrift. We werken vanaf dat moment ook met een weektaak. De kinderen krijgen een schema waarop te zien is wat er aan het einde van de week af moet zijn. We gaan de kinderen leren om dit zelf in te plannen tijdens het zelfstandig werken. In groep 3 leren de kinderen bij rekenen het volgende: telrij tot en met 30, splitsen en samenvoegen, sprongen van 2 en van 5, optellen en aftrekken tot en met 20. Hiervoor gebruiken we allerlei hulpmiddelen zodat de kinderen vooral ook handelend rekenen.

Schrijven
Voor het vak schrijven gebruiken we de methode 'Pennenstreken'. Deze methode sluit helemaal aan bij 'Veilig Leren Lezen'. Elke nieuwe letter wordt op dezelfde dag ook als schrijfletter aangeboden. De kinderen leren eerst alle letters los te schrijven. Daarna schrijven we de letters (woorden) aan elkaar.

Taal
Voor het vak taal gebruiken we de methode 'Taal op Maat'. De groepen 4 tot en met 8 gebruiken deze methode ook. Voor groep 3 is er ook een werkboek beschikbaar. In de tweede helft van het schooljaar gaan we hiermee aan de slag. Op die manier maken de kinderen kennis met de methode. Zo zal de overgang naar groep 4 vlotter verlopen.

Overige methodes en vakken
Hieronder vind je een overzicht van de overige methodes en vakken die in groep 3 gebruikt worden.
- Trefwoord: Godsdienst/levensbeschouwing. Deze methode gebruiken we bij de dagopening.
- Leefstijl: Een methode voor de sociaal/emotionele ontwikkeling.
- Wijzer door het verkeer: Een methode voor verkeer.
- Muziek: We gebruiken hiervoor de methode 'Muziek en Meer'.
- Handvaardigheid
- Tekenen
- Gym: Op maandag gegeven door vakleerkracht Joep Pouls. Op vrijdag gebruiken we de methode 'Basislessen'.

Computer/Chromebooks
In groep 3 werken we met computers en Chromebooks. We oefenen hiermee de lesstof. We gebruiken de volgende programma's: Wereld in Getallen, Veilig Leren Lezen, Rekentuin en Taalzee.

Belangrijke dagen voor groep 3
- Maandag en donderdag: Gymles. De kinderen nemen gymkleren mee (broekje, shirt en gymschoenen). Deze gymkleren gaan na elke gymles mee naar huis.
- Donderdag: Bibliotheek op School. Op donderdagmiddag lenen de kinderen boeken bij de bibliotheek. Hiervoor nemen ze hun bibliotheekpasje mee.

Verjaardag vieren
De verjaardag van de kinderen wordt natuurlijk gevierd. Dit doen we samen met de kinderen. Dit betekent dat er geen ouders meer bij aanwezig zijn in groep 3. Tijdens het vieren van de verjaardag steken we kaarsjes aan op de verjaardagstaart, zingen liedjes en krijgt de jarige een mooie verjaardagskaart mee naar huis.

Groepsoverstijgend werken
Vanaf dit schooljaar zullen wij in de middagen groepsoverstijgend gaan werken. Vanuit thema's zullen de kinderen verschillende opdrachten gaan doen en ook wereldoriëntatie zal in deze middagen worden verwerkt. De kleuters werken ook in thema's. Schoolbreed zullen we proberen zoveel mogelijk bij elkaars thema's aan te sluiten. In de praktijk houdt het groepsoverstijgend werken in dat kinderen van verschillende groepen bij elkaar in één lokaal aan een opdracht of les gaan werken. De ene keer zijn dat kinderen uit twee verschillende jaargroepen bij elkaar en de andere keer zijn dit er drie of vier. De kinderen zullen in de middagen de methode van Blink volgen, verschillende opdrachten rondom geletterdheid krijgen en ze zijn bezig met de creatieve vakken. Ook zit er een deel zelfstandig werken in de middag verwerkt. Zoals hierboven genoemd werken de kinderen vanuit thema's. Dit thema zal tussen de 4 en 6 weken centraal staan. Elke week krijgen de kinderen ook informatie over het thema, zodat dit onder de kinderen gaat leven. We proberen ook, wanneer dit kan, mensen uit de buurt naar school te laten komen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld vertellen, iets laten zien of ons misschien wel leren koken in een bepaald thema. Als ouder wordt je op de hoogte gehouden van de thema's en de inhouden van de middagen.

Zorg
Op onze school maken we gebruik van groepsplannen. Binnen deze groepsplannen wordt er gewerkt in verschillende niveaus. Dit betekent dat een kind na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan, een verlengde instructie nodig heeft of naast de basisstof nog extra uitdaging krijgt. De groepsplannen worden gemaakt aan de hand verschillende onderdelen: doelen die gesteld worden in de methodes, het CITO leerlingvolgsysteem, scores van methoden toetsen en observaties van de leerkracht in de klas. Zijn er naast het groepsplan nog specifieke onderwijsbehoeften, dan neemt de groepsleerkracht contact met je op en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Ook zullen er dan, buiten de 10-minutengesprekken om, oudergesprekken plaatsvinden om de vorderingen en afspraken die er gemaakt zijn te evalueren en aan te passen indien nodig. Twee keer per jaar worden er groeps- en toetsbesprekingen gehouden met de Intern Begeleider en de groepsleerkrachten. Hierin worden de leerlingen en bijbehorende resultaten besproken om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Mochten de leerkrachten tussentijds vragen hebben over een leerling, kunnen zij gedurende het schooljaar bij de Intern Begeleider terecht om samen te kijken naar mogelijkheden voor de leerling. Dit wordt uiteraard ook met jullie als ouders besproken. Aan het einde van het schooljaar vindt er een groepsoverdracht plaats. Hierbij is de groepsleerkracht, de leerkracht van volgend schooljaar en de Intern Begeleider aanwezig. Onderwijsbehoeften van leerlingen worden besproken zodat de leerkracht in het nieuwe schooljaar mogelijke acties en afspraken voort kan zetten.

Terug naar overzicht