Welkom in groep 4/5

11 augustus 2019

Dit schooljaar zijn wij, juf Ye-Lin en juf Karin, de juffen van groep 4/5.
Wij zullen ons voorstellen en geven vast informatie over groep 4/5.

Even voorstellen
Ik ben Karin Claessens - van Bussel. Dit schooljaar ben ik de juffrouw van groep 4/5. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en vrijdag. Daarnaast vind ik het ook leuk om op school met ICT bezig te zijn. Ik woon in Someren samen met mijn man en onze dochter van 3 jaar en zoontje van 1 jaar.

Hoi allemaal, Ik ben Ye-Lin Liebregt. Sinds kort woon ik samen met mijn vriend in Deurne.
Dit schooljaar ben ik juffrouw van groep 4/5 op de Willibrordus. Mijn werkdagen zijn woensdag en donderdag. Daarnaast werk ik op maandag op de Peelparel en vervang ik op dinsdag. Naast mijn werk sport ik graag (acro). 

Methodes
In groep 4/5 zullen wij dit jaar gaan werken met de volgende methodes:
Rekenen: Wereld in Getallen *
Taal: Taal op Maat
Spelling: Spelling op Maat *
Technisch lezen: Leesplan *
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip *
Wereldoriëntatie: Blink
Studievaardigheden: Blits
Verkeer: Wijzer door het Verkeer
Engels: Take it Easy
Muziek: Muziek en Meer
Godsdienst/levensbeschouwing: Trefwoord
Sociale vaardigheden:
Schrijven: Pennenstreken

Bij de methodes met een * werken we in niveaugroepen. De kinderen zijn verdeeld in maximaal 3 verschillende niveaugroepen: de basisgroep, de instructiegroep en de groep die extra uitdaging aan kan. Op die manier kan elk kind werken op het eigen niveau.
Het Leesplan is nieuw dit schooljaar. Hier volgt nog uitleg over. 

Nieuwe vakken
In groep 4 zullen de kinderen kennis maken met vele nieuwe vakken. Zo zullen de kinderen de vakken spelling en taal gaan volgen. Hierbij werken zij in een werkboek.
Ook gaan de kinderen aan de slag met Blink. Afgelopen schooljaar hebben zij hier al kennis mee gemaakt, maar vanaf dit schooljaar gaan zij ook aan de slag met het werkboek.
De kinderen starten dit schooljaar met Nieuwsbegrip. Dit zijn begrijpend leesteksten die betrekking hebben op een actueel onderwerp.

In groep 5 zullen de kinderen ook kennis maken met een aantal nieuwe vakken. Eens in de twee weken zullen de kinderen techniek les gaan volgen. De techniekvrijwilligers leren de kinderen eerst de vaardigheden goed aan die nodig zijn om in de volgende schooljaren aan de slag te kunnen met de leskisten. Vaardigheden zoals solderen en zagen worden in kleine groepjes aangeboden. Op die manier kan er voldoende aandacht aan de kinderen worden gegeven.
De kinderen van groep 5 zullen vanaf dit jaar gaan starten met Blits. Bij Blits komen belangrijke vaardigheden aan bod, die de kinderen nodig hebben bij vakken als begrijpend lezen en bij de zaakvakken. Kinderen leren teksten lezen en kunnen eruit halen waar de tekst nou eigenlijk om gaat. En leren ze kaartvaardigheden.
Ook zullen de kinderen van groep 5 starten met Engels. In het dagelijks leven krijgen onze kinderen namelijk steeds meer te maken met de Engelse taal. De methode start elk thema met een liedje of filmpje. Van daaruit werken de kinderen aan diverse opdrachten m.b.v. de digibordsoftware en een werkboekje.

Zelfstandig werken 
In groep 4/5 werken we bij het zelfstandig werken met een weektaak. Hierop staan alle taken die het kind in die week maakt. Tijdens het zelfstandig werken wordt er gewerkt met het stoplicht. Als deze op rood staat moeten de kinderen helemaal zelfstandig werken, ze mogen niets aan een ander vragen. Hebben ze een vraag over een taak, dan slaan ze de opdracht even over en gaan verder met de volgende. Zodra er de mogelijkheid is (het stoplicht staat op oranje of groen) dan kan het kind zijn vraag stellen aan een ander kind uit het groepje of aan de leerkracht. Op deze manier leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Door te werken met het stoplicht heeft de leerkracht ruimte om instructie te geven aan de andere groep of om instructie te geven aan een klein groepje. 

Computer/Chromebooks
In groep 4/5 zullen de kinderen regelmatig werken met een computer of Chromebook. Ze maken dan gebruik van de volgende oefensoftware:
• Taalzee
• Rekentuin
• Wereld in Getallen
• Taal op Maat en Spelling op Maat
• Squla
• Nieuwsbegrip XL

Ook zullen de kinderen in de loop van het schooljaar gaan werken met Microsoft office 365. Hierin kunnen zij werken met word, powerpoint etc.

Spreekbeurt
In groep 4 mogen de kinderen kiezen voor een vrijwillige spreekbeurt. Ze mogen dan zelf een onderwerp kiezen waar ze graag iets over willen vertellen. Het doel hiervan is dat de kinderen leren informatie op te zoeken en over te brengen op de klas.
In groep 5 houden alle kinderen een spreekbeurt. Ze mogen het onderwerp zelf kiezen en maken hierbij een werkstuk. Ze mogen er eventueel een presentatie bij maken. Dit hoef echter niet. 
Zodra we hier mee gaan starten krijgen de kinderen hier nog uitleg over en maken we een schema met wie wanneer aan de beurt is. 

Thema's 
Gedurende het schooljaar zullen er door de hele school thema's centraal staan. 
Binnen dit thema worden dan lessen en activiteiten aangeboden. Het thema zal terug te zien zijn in de school. Binnen de thema's kan er ook groepsoverstijgend gewerkt worden. 

Zorg
Op onze school maken we gebruik van groepsplannen. Binnen deze groepsplannen wordt er gewerkt in verschillende niveaus. Dit betekent dat een kind na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan, een verlengde instructie nodig heeft of naast de basisstof nog extra uitdaging krijgt. De groepsplannen worden gemaakt aan de hand verschillende onderdelen: doelen die gesteld worden in de methodes, het CITO leerlingvolgsysteem, scores van methoden toetsen en observaties van de leerkracht in de klas. Zijn er naast het groepsplan nog specifieke onderwijsbehoeften, dan neemt de groepsleerkracht contact met je op en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Ook zullen er dan, buiten de 10-minutengesprekken om, oudergesprekken plaatsvinden om de vorderingen en afspraken die er gemaakt zijn te evalueren en aan te passen indien nodig. Twee keer per jaar worden er groep- en toetsbesprekingen gehouden met de Intern Begeleider en de groepsleerkrachten. Hierin worden de leerlingen en bijbehorende resultaten besproken om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Mochten de leerkrachten tussentijds vragen hebben over een leerling, kunnen zij gedurende het schooljaar bij de Intern Begeleider terecht om samen te kijken naar mogelijkheden voor de leerling. Dit wordt uiteraard ook met jullie als ouders besproken. Aan het einde van het schooljaar vindt er een groepsoverdracht plaats. Hierbij is de groepsleerkracht, de leerkracht van volgend schooljaar en de Intern Begeleider aanwezig. Onderwijsbehoeften van leerlingen worden besproken zodat de leerkracht in het nieuwe schooljaar mogelijke acties en afspraken voort kan zetten.

Belangrijke datums
Voor belangrijke datums omtrent uitjes, schoolactiviteiten etc. verwijzen wij je naar onze kalender.

Mocht je nog vragen hebben of wil je iets kwijt over je kind? Loop dan na schooltijd even binnen of stuur een mail naar ons. 

Groetjes,
juf Ye-Lin ~ ye-lin.liebregt@prodas.nl
juf Karin ~ karin.claessens@prodas.nl

Terug naar overzicht