Welkom in groep 4/5

17 augustus 2018

Bezetting groep 4-5
Van maandag tot en met vrijdag zal juf Malou in de groep aanwezig zijn.

Regels en afspraken in de groep
De eerste schooldag hebben we samen met de kinderen regels en afspraken gemaakt. De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. De volgende vier woorden staan centraal bij onze klassenregels:
• Verantwoordelijk
• Samen
• Luisteren
• Veilig

Methodes
In groep 4/5 zullen wij dit jaar gaan werken met de volgende methodes:
Rekenen Wereld in Getallen *
Taal Taal op Maat
Spelling Spelling op Maat *
Technisch lezen Estafette *
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip *
Wereldoriëntatie Blink
Studievaardigheden Blits
Verkeer Wijzer door het Verkeer
Engels Take it Easy
Muziek Muziek en Meer
Godsdienst/levensbeschouwing Trefwoord
Sociale vaardigheden Leefstijl
Gymnastiek Basislessen
Schrijven Pennenstreken
Bij de methodes met een * werken we in niveaugroepen. De kinderen zijn verdeeld in maximaal 3 verschillende niveaugroepen: de basisgroep, de instructiegroep en de groep die extra uitdaging aan kan. Op die manier kan elk kind werken op het eigen niveau.

Nieuwe vakken
In groep 4 zullen de kinderen kennis maken met vele nieuwe vakken.
Zo zullen de kinderen de vakken spelling en taal gaan volgen. Hierbij werken zij in een werkboek. Ook gaan de kinderen aan de slag met Blink. Afgelopen schooljaar hebben zij hier al deels kennis mee gemaakt, maar vanaf dit schooljaar gaan zij ook aan de slag met het werkboek. De kinderen starten dit schooljaar met Nieuwsbegrip. Dit zijn begrijpend lees teksten die betrekking hebben op een actueel onderwerp. Ook zullen zij gaan werken met de methode Estafette. Dit is een methode voor technisch lezen.
In groep 5 zullen de kinderen kennis maken met een aantal nieuwe vakken. Eens in de twee weken zullen de kinderen techniek les gaan volgen. De techniekvrijwilligers leren de kinderen eerst de vaardigheden goed aan die nodig zijn om in de volgende schooljaren aan de slag te kunnen met de leskisten. Vaardigheden zoals solderen en zagen worden in kleine groepjes aangeboden. Op die manier kan er voldoende aandacht aan de kinderen worden gegeven. De kinderen van groep 5 zullen vanaf dit jaar gaan starten met Blits. Bij Blits komen belangrijke vaardigheden aan bod, die de kinderen nodig hebben bij vakken als begrijpend lezen en bij de zaakvakken. Kinderen leren teksten lezen en kunnen eruit halen waar de tekst nou eigenlijk om gaat. Ook leren ze kaartvaardigheden. Ook zullen de kinderen van groep 5 starten met Engels. In het dagelijks leven krijgen onze kinderen namelijk steeds meer te maken met de Engelse taal. De methode start elk thema met een liedje of filmpje. Van daaruit werken de kinderen aan diverse opdrachten m.b.v. de digibordsoftware en een werkboekje.

Zelfstandig werken
In groep 4/5 werken we bij het zelfstandig werken met een weektaak. Hierop staan alle taken die het kind in die week maakt. Tijdens het zelfstandig werken wordt er gewerkt met het stoplicht. Zowel groep 4 als groep 5 heeft een eigen stoplicht. Als deze op rood staat moeten de kinderen helemaal zelfstandig werken, ze mogen niets aan een ander vragen. Hebben ze een vraag over een taak, dan slaan ze de opdracht even over en gaan verder met de volgende. Zodra er de mogelijkheid is (het stoplicht staat op oranje of groen) dan kan het kind zijn vraag stellen aan een ander kind uit het groepje of aan de leerkracht. Op deze manier leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Door te werken met het stoplicht heeft de leerkracht ruimte om instructie te geven aan de andere groep of om instructie te geven aan een klein groepje.

Computer/Chromebooks
In groep 4/5 zullen de kinderen regelmatig werken met een computer of Chromebook. Ze maken dan gebruik van de volgende oefensoftware:
• Taalzee
• Rekentuin
• Wereld in Getallen
• Taal op Maat en Spelling op Maat
• Squla
• Nieuwsbegrip XL
Ook zullen de kinderen in de loop van het schooljaar gaan werken met Microsoft office 365. Hierin kunnen zij werken met word, powerpoint etc.

Spreekbeurt
In groep 4 mogen de kinderen kiezen voor een vrijwillige spreekbeurt. Deze spreekbeurten zullen worden gegeven vanaf januari. Ze mogen dan zelf een onderwerp kiezen waar ze graag iets over willen vertellen. Het doel hiervan is dat de kinderen leren informatie op te zoeken en over te brengen op de klas.
In groep 5 houden alle kinderen een spreekbeurt. Ze mogen het onderwerp zelf kiezen en maken hierbij een werkstuk. Ze mogen er eventueel een presentatie bij maken. Dit hoef echter niet. De kinderen krijgen een werkstukwijzer mee naar huis.

Groepsoverstijgend werken
Vanaf dit schooljaar zullen wij in de middagen groepsoverstijgend gaan werken. Vanuit thema's zullen de kinderen verschillende opdrachten gaan doen en ook wereldoriëntatie zal in deze middagen worden verwerkt. De kleuters werken ook in thema's. Schoolbreed zullen we proberen zoveel mogelijk bij elkaars thema's aan te sluiten. In de praktijk houdt het groepsoverstijgend werken in dat kinderen van verschillende groepen bij elkaar in één lokaal aan een opdracht of les gaan werken. De ene keer zijn dat kinderen uit twee verschillende jaargroepen bij elkaar en de andere keer zijn dit er drie of vier. De kinderen zullen in de middagen de methode van Blink volgen, verschillende opdrachten rondom geletterdheid krijgen en ze zijn bezig met de creatieve vakken. Ook zit er een deel zelfstandig werken in de middag verwerkt. Zoals hierboven genoemd werken de kinderen vanuit thema's. Dit thema zal tussen de 4 en 6 weken centraal staan. Elke week krijgen de kinderen ook informatie over het thema, zodat dit onder de kinderen gaat leven. We proberen ook, wanneer dit kan, mensen uit de buurt naar school te laten komen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld vertellen, iets laten zien of ons misschien wel leren koken in een bepaald thema. Als ouder wordt je op de hoogte gehouden van de thema's en de inhouden van de middagen.

Zorg
Op onze school maken we gebruik van groepsplannen. Binnen deze groepsplannen wordt er gewerkt in verschillende niveaus. Dit betekent dat een kind na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan, een verlengde instructie nodig heeft of naast de basisstof nog extra uitdaging krijgt. De groepsplannen worden gemaakt aan de hand verschillende onderdelen: doelen die gesteld worden in de methodes, het CITO leerlingvolgsysteem, scores van methoden toetsen en observaties van de leerkracht in de klas. Zijn er naast het groepsplan nog specifieke onderwijsbehoeften, dan neemt de groepsleerkracht contact met je op en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Ook zullen er dan, buiten de 10-minutengesprekken om, oudergesprekken plaatsvinden om de vorderingen en afspraken die er gemaakt zijn te evalueren en aan te passen indien nodig. Twee keer per jaar worden er groeps- en toetsbesprekingen gehouden met de Intern Begeleider en de groepsleerkrachten. Hierin worden de leerlingen en bijbehorende resultaten besproken om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Mochten de leerkrachten tussentijds vragen hebben over een leerling, kunnen zij gedurende het schooljaar bij de Intern Begeleider terecht om samen te kijken naar mogelijkheden voor de leerling. Dit wordt uiteraard ook met jullie als ouders besproken. Aan het einde van het schooljaar vindt er een groepsoverdracht plaats. Hierbij is de groepsleerkracht, de leerkracht van volgend schooljaar en de Intern Begeleider aanwezig. Onderwijsbehoeften van leerlingen worden besproken zodat de leerkracht in het nieuwe schooljaar mogelijke acties en afspraken voort kan zetten.

Belangrijke datums
Voor belangrijke datums omtrent uitjes, schoolactiviteiten etc. verwijzen wij je naar onze kalender.

Terug naar overzicht