Welkom in groep 7/8

12 augustus 2019

Welkom in groep 7/8! Hieronder vind je alle informatie rondom de gang van zaken in groep 7/8.

Bezetting groep 7-8

Maandag:                          juf Yvonne

Dinsdag t/m vrijdag:       juf Malou

 

Regels en afspraken in de groep:

In de eerste schoolweek maken we regels en afspraken samen met de kinderen. De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. De volgende vier woorden staan centraal bij onze klassenregels:

- Verantwoordelijk

- Samen

- Luisteren

- Veilig

Wij werken in de klas met het directe instructiemodel. Sommige kinderen begrijpen de les snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Wij houden rekening met de behoeftes van de kinderen.

Wij vinden het ook erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Als ze zich veilig en betrokken voelen dan komen ze pas tot leren. Als uw zoon/dochter niet goed in zijn of haar vel zit, laat dit ons dan tijdig weten. We willen namelijk samen met de groep een leuk en leerzaam jaar van maken. 

Wij voeren in de klas ook kindgesprekken. Samen bespreken we waar het kind aan wil werken. Het kind maakt een doelstelling, geeft aan waar hij/zij extra begeleiding in wil krijgen en hoe de leerkracht hem of haar kan helpen. Na enkele maanden worden de doelstellingen samen met het kind geëvalueerd en bijgesteld. Wij maken de kinderen zo verantwoordelijk voor zijn of haar werkhouding.

Combinatiegroep 7-8

Een jaar waarin er veel te doen en te beleven is. We proberen de groep 8-ers zo veel mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het Voortgezet onderwijs. Groep 7 wordt voorbereid op de entreetoets en gaan een “pittig” didactisch jaar tegemoet, vol met nieuwe uitdagingen. We gaan samen werken, samen leren en samen plezier maken in de dingen die we doen.

Als wij een instructie geven aan de andere groep, moeten de kinderen zelfstandig en rustig werken. Op het moment dat een kind vragen heeft kan hij/zij bij klasgenoten om hulp vragen. Lukt het nog niet, gaan ze verder met een andere opdracht en wachten ze tot de leerkracht klaar is met de instructie.

Methodes:

In groep 7/8 zullen wij dit jaar gaan werken met de volgende methodes:

Rekenen                    Wereld in Getallen *

Taal                            Taal op Maat

Spelling                      Spelling op Maat *

Technisch lezen         Leesplan *

Begrijpend lezen        Nieuwsbegrip *

Wereldoriëntatie         Blink

Studievaardigheden   Blits

Verkeer                       Wijzer door het Verkeer

Engels                        Take it Easy

Muziek                        Muziek en Meer

Godsdienst                 Trefwoord

Sociale vaardigheden Kwink

Gymnastiek                Basislessen

Schrijven                    Pennenstreken

Bij de methodes met een * werken we in niveaugroepen. De kinderen zijn verdeeld in maximaal 3 verschillende niveaugroepen: de basisgroep, de instructiegroep en de groep die extra uitdaging aan kan. Op die manier kan elk kind werken op het eigen niveau.

Sommige vakken moeten door heel groep 7 en 8 samen gevolgd worden, omdat zij hetzelfde aanbod krijgen. Dit wil zeggen dat de groep 7 van groep 6-7 aansluit bij groep 7/8. Het gaat hierbij om de volgende vakken:

-  Blink
-  Verkeer
-  Engels

Verkeer:

Dit jaar zal groep 7/8 het verkeersexamen af gaan leggen. Dit houdt in dat zij een theoretisch en praktisch examen gaan doen. We zullen heel groep 7/8 hier goed op voorbereiden. Het theoretisch examen vindt eind maart plaats en het praktisch examen midden april.

Zelfstandig werken:

Vanaf dit schooljaar gaan we starten met eigen doelentijd in de groepen 6 t/m 8. Elke middag zullen we het eerste half uur hieraan besteden. Aan het begin van het schooljaar starten we met kindgesprekken. In deze gesprekken bespreken we samen waaraan het kind wil werken en welk doel hij of zij wil behalen. We bepalen dan samen hoe lang er aan het doel gewerkt wordt en hoe we de vooruitgang gaan ‘toetsen’.

Het kind werkt onder eigen doelentijd onder andere aan zijn of haar gestelde doel, maar onder eigen doelentijd valt ook de weektaak. Op de weektaak staan taken die de kinderen maken op papier en taken die ze maken op de Chromebooks. We zullen gaan werken met onderstaande verdeling:

Maandag: groep 8 extra instructie, groep 7 papierwerk en groep 6 chromebooks

Dinsdag: groep 7 extra instructie, groep 8 chromebooks en groep 6 papierwerk

Donderdag: groep 6 extra instructie, groep 8 papierwerk en groep 7 chromebooks

Elke groep werkt dus op een ander moment aan hun eigen doel, terwijl de andere kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Zo hebben de leerkrachten de tijd om extra instructies te geven gericht op de gestelde doelen.

In het lokaal van groep 6-7 wordt extra instructie gegeven op het gebied van rekenen en in het lokaal van groep 7-8 op het gebied van spelling/begrijpend lezen. Het kan dus zo zijn dat een kind van groep 6 een extra taalinstructie krijgt, gericht op zijn of haar doel, van de leerkracht van groep 8.

Computer/Chromebooks:

In groep 7/8 zullen de kinderen regelmatig werken met een computer of Chromebook. Ze maken

dan gebruik van de volgende oefensoftware:

-  Taalzee
-  Rekentuin
-  Wereld in Getallen
-  Taal op Maat en Spelling op Maat
-  Squla
-  Nieuwsbegrip XL

Ook zullen de kinderen gaan werken met Microsoft office 365. Hierin kunnen zij werken met word, powerpoint etc. Kinderen kunnen hier thuis ook op inloggen.

Huiswerk

De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen een schoolagenda. Deze wordt aangeboden door de school. Ze mogen de kaft versieren. 

Groep 7:

De kinderen krijgen 1 keer per week huiswerk. Dit kan op het gebied van nieuwsbegrip, rekenen, spelling of taal zijn. Ze schrijven in hun agenda op, wat ze moeten maken en wanneer dit af moet zijn.

Ook schrijven de kinderen in hun agenda wanneer ze een toets hebben, zodat ze weten wanneer ze hiervoor kunnen leren. 

Het belangrijkste doel van het huiswerk is: leren plannen.

Groep 8:

Dit schooljaar gaan we differentiëren met het huiswerk. De leerlingen krijgen tweemaal per week huiswerk. Ze krijgen ook regelmatig leerwerk mee naar huis. Het huis- en leerwerk wordt genoteerd in de agenda.

De agenda willen we dagelijks op school zien.

Grote opdrachten als de spreekbeurt en de boekbespreking vallen ook onder huiswerk en worden minimaal een maand van tevoren vastgelegd.

Spreekbeurt:

In groep 7/8 houden alle kinderen een spreekbeurt. Ze mogen het onderwerp zelf kiezen en maken hierbij een werkstuk. De kinderen krijgen een werkstukwijzer mee naar huis, wanneer de spreekbeurten zijn ingepland. We beginnen na de herfstvakantie met de spreekbeurten.

Voortgezet onderwijs:

Groep 7:

In maart krijgt groep 7 voor de eerste keer het voorlopig advies. Het zorgteam is betrokken bij het vormen van dit advies. A.d.h.v. de onderwijsprofielen van het Voortgezet Onderwijs wordt bekeken welke school het beste past bij uw kind. Bij het vormen van een advies word er gekeken naar de Cito scores, rapportpunten en leerling kenmerken (werkhouding, concentratie, motivatie enz.).

Groep 8:

In januari krijgt u en uw kind het eind advies. Het eind advies wordt bepaald door het zorgteam en de leerkrachten van groep 8. Bij het vaststellen van het advies kijken wij onder andere naar de cijfers die uw kind heeft gehaald, het leerlingvolgsysteem, de uitkomst van de Oefen cito, concentratie van uw kind, hoe hij/zij in de klas is en de aanleg die uw kind in bepaalde vakken heeft. 

U krijgt het onderwijskundig rapport op papier mee naar huis. Met het schooladvies kunt u op zoek gaan naar een middelbare school die u en uw kind het meest geschikt lijkt. De school voor het voortgezet onderwijs beslist of uw kind wordt toegelaten en kijkt daarbij naar het schooladvies.

Schooltypen in het voorgezet onderwijs:

Praktijkonderwijs: dit is een vier- tot zesjarige opleiding. De lessen zijn vooral praktijkgericht. Leerlingen worden voorbereid op het uitoefenen van passende werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Vmbo B-K: is een vierjarige opleiding die de leerling voorbereidt op opleidingen in het MBO. 

Mavo: zij bereiden de leerlingen voor op een opleiding in het MBO-niveau 4 of op Havo.

Havo: bereidt leerlingen voor op een hogere beroepsopleiding. De Havo duurt 5 jaar.

VWO: bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen vwo: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw. Vwo duurt 6 jaar.  

Ouderhulp

Het komende schooljaar hebben wij uw hulp weer hard nodig. Door jullie goede hulp kunnen we altijd leuke activiteiten opzetten.

Voor de ouders van groep 8 vragen we nog een extra handje. We zouden het erg fijn vinden als jullie ons willen helpen met de activiteiten voor schoolkamp en de musical. We denken hierbij aan de volgende activiteiten: koken op kamp, spooktocht organiseren, organisatie quiz, spullen vervoeren, kampadres poetsen, decor schilderen van de musical en het op- en afbouwen van het decor. Vele handen maken licht werk. In de maand april informeren we jullie hier verder over.

Belangrijke datums:

Voor belangrijke datums omtrent uitjes, schoolactiviteiten etc. verwijzen wij u naar onze kalender.

Terug naar overzicht