Welkom in groep 7/8

17 augustus 2018

Bezetting groep
Maandag, dinsdag en woensdag: juffrouw Hilde
Donderdag en vrijdag: juffrouw Marieke

Algemeen
De eerste schooldag hebben we samen met de kinderen regels en afspraken gemaakt. De volgende vier woorden staan hierbij centraal:
• Verantwoordelijk
• Samen
• Luisteren
• Veilig
Wij werken in de klas met het directe instructiemodel. Sommige kinderen begrijpen de les snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Wij houden rekening met de behoeftes van de kinderen. Wij vinden het ook erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Als ze zich veilig en betrokken voelen dan komen ze pas tot leren. Als jullie zoon/dochter niet goed in zijn of haar vel zit, laat dit ons dan tijdig weten. We willen namelijk samen met de groep een leuk en leerzaam jaar van maken. Wij gaan ook met de kinderen in gesprek. Samen bespreken we waar het kind aan wil werken. Het kind maakt een doelstelling, geeft aan waar hij/zij extra begeleiding in wil krijgen en hoe de leerkracht hem of haar kan helpen. Na enkele maanden worden de doelstellingen samen met het kind geëvalueerd en bijgesteld. Wij maken de kinderen zo verantwoordelijk voor zijn of haar werkhouding.

Combinatiegroep 7/8
Een jaar waarin er veel te doen en te beleven is. We proberen de groep 8-ers zo veel mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het Voortgezet onderwijs. Groep 7 wordt voorbereid op de entreetoets en gaan een “pittig” didactisch jaar tegemoet, vol met nieuwe uitdagingen. We gaan samen werken, samen leren en samen plezier maken in de dingen die we doen. Als wij een instructie geven aan de andere groep, moeten de kinderen zelfstandig en rustig werken. Op het moment dat een kind vragen heeft kan hij/zij bij klasgenoten om hulp vragen. Lukt het nog niet, gaan ze verder met een andere opdracht en wachten ze tot de leerkracht klaar is met de instructie.

Huiswerk
De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen een schoolagenda. Deze wordt aangeboden door de school. Ze mogen de kaft versieren.

Groep 7
De kinderen krijgen 1 keer per week huiswerk. Dit kan op het gebied van nieuwsbegrip, rekenen, spelling of taal zijn. Ze schrijven in hun agenda op, wat ze moeten maken en wanneer dit af moet zijn. Ook schrijven de kinderen in hun agenda wanneer ze een toets hebben, zodat ze weten wanneer ze hiervoor kunnen leren. Het belangrijkste doel van het huiswerk is: leren plannen.

Groep 8
Dit schooljaar gaan we differentiëren met het huiswerk. De leerlingen krijgen tweemaal per week huiswerk. Ze krijgen ook regelmatig leerwerk mee naar huis. Het huis- en leerwerk wordt genoteerd in de agenda. De agenda willen we dagelijks op school zien.
Grote opdrachten als de spreekbeurt en de boekbespreking vallen ook onder huiswerk en worden minimaal een maand van tevoren vastgelegd.

Leerlingvolgsysteem
Groep 7
In de maanden januari/februari nemen wij de cito-toetsen af. De toetsen gaan over verschillende vakgebieden. De scores die de kinderen behalen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Zo volgen we de ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen. Deze toetsen tellen ook mee met het voorlopig advies. In groep 7 maken de kinderen in de tweede helft van het schooljaar ook de Entreetoets. De Entreetoets vormt samen met de Eindtoets en de LVS-toetsen een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Deze bestaat uit taken voor Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. In totaal zijn er 16 taken met per taak ongeveer 25 tot 30 opgaven. De kinderen werken gemiddeld 25 tot 45 minuten aan een taak. Op een antwoordblad strepen ze het antwoord dat ze het beste vinden aan. Na de afronding van de Entreetoets worden de antwoordbladen naar Cito gestuurd. Cito kijkt de antwoordbladen na en maakt een rapportage. Na circa 3 weken stuurt Cito de rapportage naar school. Voor ieder kind wordt een leerlingprofiel opgesteld door Cito. In 1 oogopslag zie je hoe je kind ervoor staat bij Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden en waar extra oefening nodig is. De resultaten van de Entreetoets worden ook meegenomen bij de adviezen in groep 8. Voordat de Entreetoets begint krijg je een ouderfolder met informatie en een planning waarop te zien is wanneer de kinderen welke taak maken.

Groep 8
In oktober/november nemen wij bij de leerlingen van groep de cito-toetsen begin groep 8 af. Deze toetsen gaan over verschillende vakgebieden. De scores die ze hierbij halen nemen we mee met het eindadvies. Alle leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. Tijdens de centrale eindtoets kun je laten zien wat je in acht jaar basisschool hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren.

Computers/chromebooks:
Taal op maat en spelling op maat:
De kinderen gaan werken met de leerlingsoftware van Spelling op maat. De leerlingen kunnen volledig de oefeningen en toetsen digitaal verwerken en maken op chromebook of pc. Het voordeel hiervan is dat ze direct feedback op de opdrachten krijgen.

Wekelijk werken de kinderen aan de volgende programma’s op de computer:
• Rekentuin
• Taalzee
• Wereld in getallen
• Nieuwsbegrip XL (woordenschat en andere tekst)
• Taal op maat en Spelling op maat
• Topomaster
• Squla

Voortgezet onderwijs
Groep 7
Tijdens de tweede ouderavond krijgen de kinderen van groep 7 hun voorlopig advies. Het zorgteam is betrokken bij dit advies. A.d.h.v. de onderwijsprofielen van het Voortgezet Onderwijs wordt bekeken welke school het beste past bij je kind. Gekeken wordt naar de Cito scores, rapportpunten en leerling kenmerken (werkhouding, concentratie, motivatie enz.).

Groep 8
In januari krijg je kind het eind advies. Het eind advies wordt bepaald door het zorgteam en de leerkrachten van groep 8. Bij het vaststellen van het advies kijken wij onder andere naar de cijfers die het kind heeft gehaald, het leerlingvolgsysteem, concentratie van het kind, hoe hij/zij in de klas is en de aanleg die het kind in bepaalde vakken heeft. Je krijgt het onderwijskundig rapport op papier mee naar huis. Met het schooladvies kun je op zoek gaan naar een middelbare school die jij en je kind het meest geschikt lijkt. De school voor het voortgezet onderwijs beslist of het kind wordt toegelaten en kijkt daarbij naar het schooladvies.

Schooltypen in het voorgezet onderwijs
• Praktijkonderwijs: dit is een vier- tot zesjarige opleiding. De lessen zijn vooral praktijkgericht. Leerlingen worden voorbereid op het uitoefen van passende werkzaamheden op de arbeidsmarkt.
• Vmbo B-K: is een vierjarige opleiding die de leerling voorbereidt op opleidingen in het MBO.
• Mavo: zij bereiden de leerlingen voor op een opleiding in het MBO-niveau 4 of op Havo.
• Havo: bereidt leerlingen voor op een hogere beroepsopleiding. De Havo duurt 5 jaar.
• VWO: bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen vwo: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw. Vwo duurt 6 jaar.

Groepsoverstijgend werken
Vanaf dit schooljaar zullen wij in de middagen groepsoverstijgend gaan werken. Vanuit thema's zullen de kinderen verschillende opdrachten gaan doen en ook wereldoriëntatie zal in deze middagen worden verwerkt. De kleuters werken ook in thema's. Schoolbreed zullen we proberen zoveel mogelijk bij elkaars thema's aan te sluiten. In de praktijk houdt het groepsoverstijgend werken in dat kinderen van verschillende groepen bij elkaar in één lokaal aan een opdracht of les gaan werken. De ene keer zijn dat kinderen uit twee verschillende jaargroepen bij elkaar en de andere keer zijn dit er drie of vier. De kinderen zullen in de middagen de methode van Blink volgen, verschillende opdrachten rondom geletterdheid krijgen en ze zijn bezig met de creatieve vakken. Ook zit er een deel zelfstandig werken in de middag verwerkt. Zoals hierboven genoemd werken de kinderen vanuit thema's. Dit thema zal tussen de 4 en 6 weken centraal staan. Elke week krijgen de kinderen ook informatie over het thema, zodat dit onder de kinderen gaat leven. We proberen ook, wanneer dit kan, mensen uit de buurt naar school te laten komen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld vertellen, iets laten zien of ons misschien wel leren koken in een bepaald thema. Als ouder wordt je op de hoogte gehouden van de thema's en de inhouden van de middagen.

Zorg
Op onze school maken we gebruik van groepsplannen. Binnen deze groepsplannen wordt er gewerkt in verschillende niveaus. Dit betekent dat een kind na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan, een verlengde instructie nodig heeft of naast de basisstof nog extra uitdaging krijgt. De groepsplannen worden gemaakt aan de hand verschillende onderdelen: doelen die gesteld worden in de methodes, het CITO leerlingvolgsysteem, scores van methoden toetsen en observaties van de leerkracht in de klas. Zijn er naast het groepsplan nog specifieke onderwijsbehoeften, dan neemt de groepsleerkracht contact met je op en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Ook zullen er dan, buiten de 10-minutengesprekken om, oudergesprekken plaatsvinden om de vorderingen en afspraken die er gemaakt zijn te evalueren en aan te passen indien nodig. Twee keer per jaar worden er groeps- en toetsbesprekingen gehouden met de Intern Begeleider en de groepsleerkrachten. Hierin worden de leerlingen en bijbehorende resultaten besproken om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Mochten de leerkrachten tussentijds vragen hebben over een leerling, kunnen zij gedurende het schooljaar bij de Intern Begeleider terecht om samen te kijken naar mogelijkheden voor de leerling. Dit wordt uiteraard ook met jullie als ouders besproken. Aan het einde van het schooljaar vindt er een groepsoverdracht plaats. Hierbij is de groepsleerkracht, de leerkracht van volgend schooljaar en de Intern Begeleider aanwezig. Onderwijsbehoeften van leerlingen worden besproken zodat de leerkracht in het nieuwe schooljaar mogelijke acties en afspraken voort kan zetten.

Ouderhulp
Samen gaan we werken aan een positieve ontwikkeling van je kind. Mocht je zich zorgen maken over schoolse zaken, schroom dan niet om met ons hierover te praten. Voor ons is het fijn als je dit na schooltijd doet, zo hebben we voldoende tijd om je te woord te staan of een afspraak te plannen.

Groetjes,
Juffrouw Marieke - marieke.stolwijk@prodas.nl
Juffrouw Hilde - hilde.berkers@prodas.nl

Terug naar overzicht