informatiebrief

16 september 2020

Beste ouders van groep 8-leerlingen. In deze informatiebrief vindt u informatie over schooljaar 2020-2021 voor groep 8. Omdat de informatieavond vanavond niet doorgaat, krijgt u deze informatie via de ouderapp en zo kunt u ook altijd nog even terugkijken.

Bezetting groep 
Lisette van de Ligt-van Dongen 

Algemeen 
In de eerste schoolweek maken we regels en afspraken samen met de kinderen. De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. De volgende vier woorden staan centraal bij onze klassenregels: 
- Verantwoordelijk 
- Samen 
- Luisteren 
- Veilig 

Wij werken in de klas met het directe instructiemodel. Sommige kinderen begrijpen de les snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Wij houden rekening met de behoeftes van de kinderen.   
Wij vinden het ook erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Als ze zich veilig en betrokken voelen dan komen ze pas tot leren. Als uw zoon/dochter niet goed in zijn of haar vel zit, laat dit ons dan tijdig weten. We willen er namelijk samen met de groep een leuk en leerzaam jaar van maken.  Wij voeren in de klas ook kindgesprekken. Samen bespreken we waar het kind aan wil werken. Het kind maakt een doelstelling, geeft aan waar hij/zij extra begeleiding in wil krijgen en hoe de leerkracht hem of haar kan helpen. Na enkele maanden worden de doelstellingen samen met het kind geëvalueerd en bijgesteld. Wij maken de kinderen zo verantwoordelijk voor hun eigen werkhouding. 

Samenwerking met groep 7 
Sommige vakken moeten door groep 7 en 8 samen gevolgd worden, omdat zij hetzelfde aanbod krijgen. Dit wil zeggen dat de groep 7-leerlingen aansluiten bij groep 8. Het gaat hierbij om de volgende vakken: 
-         Blink 
-         Verkeer 
-         Gymles op maandag 
-         Engels 

Huiswerk 
Dit schooljaar krijgen de leerlingen tweemaal per week huiswerk. Ze krijgen ook regelmatig leerwerk mee naar huis. Het huis- en leerwerk wordt genoteerd in de digitale agenda van Teams. De leerlingen hoeven dus geen papieren agenda meer te hebben. Op deze manier kunnen ze overal en altijd inloggen om te zien wat er nog moet gebeuren. Leerlingen die nog wel een papieren agenda willen gebruiken, mogen die zelf aanschaffen en meenemen naar school. Dit is echt voor huiswerk, leerwerk en zaken die ze niet moeten vergeten. Het is niet de bedoeling dat de agenda alleen ‘voor de fun’ meegenomen wordt, want dan de agenda thuisblijven.
Grote opdrachten als de spreekbeurt en de boekbespreking vallen ook onder huiswerk en worden minimaal een maand van tevoren vastgelegd. In groep 8 houden alle kinderen een spreekbeurt. Ze mogen het onderwerp zelf kiezen en maken hierbij een werkstuk. De kinderen krijgen een werkstukwijzer mee naar huis, wanneer de spreekbeurten zijn ingepland. We beginnen na de herfstvakantie met de spreekbeurten. Aansluitend aan de spreekbeurten zullen de boekenbeurten ingepland gaan worden. Dat zal dus vanaf ongeveer begin maart 2021 zijn. 

Zelfstandig werken 
We werken dit schooljaar wederom met eigen leerdoelen in de groepen 6 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar starten we met kindgesprekken. In deze gesprekken bespreken we samen waaraan het kind wil werken en welk doel hij of zij wil behalen. We bepalen dan samen hoe lang er aan het doel gewerkt wordt en hoe we de vooruitgang gaan meten.  

Chromebooks 
Taal op maat en spelling op maat: de leerlingen gaan werken met de leerlingsoftware van Spelling op maat. De leerlingen kunnen volledig de oefeningen digitaal verwerken en maken op een chromebook. Het voordeel hiervan is dat ze direct feedback op de opdrachten krijgen. Regelmatig werken de leerlingen aan de volgende programma’s op een chromebook:
Wereld in getallen
Nieuwsbegrip XL (woordenschat en andere tekstsoorten)
Taal op maat en Spelling op maat
Topomaster
Squla 

Leerlingvolgsysteem 
In december/januari nemen wij bij de leerlingen de cito-toetsen midden groep 8 af. Deze toetsen gaan over verschillende vakgebieden. De scores die ze hierbij halen nemen we mee in het eindadvies richting voortgezet onderwijs. Alle leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. Tijdens de centrale eindtoets kun je laten zien wat je in acht jaar basisschool hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. 

Voortgezet onderwijs 
In januari krijgen u en uw kind het eindadvies. Het eindadvies wordt bepaald door het zorgteam en de leerkracht(en) van groep 8. Bij het vaststellen van het advies kijken wij onder andere naar de cijfers die uw kind heeft gehaald, het leerlingvolgsysteem, de uitkomst van de Oefen cito, concentratie van uw kind, hoe hij/zij in de klas is en de aanleg die uw kind voor bepaalde vakken heeft. U krijgt het onderwijskundig rapport op papier mee naar huis. Met het schooladvies kunt u op zoek gaan naar een middelbare school die u en uw kind het meest geschikt lijkt. De school voor het voortgezet onderwijs beslist of uw kind wordt toegelaten en kijkt daarbij naar het schooladvies.  

Schooltypen in het voorgezet onderwijs:  
Praktijkonderwijs: dit is een vier- tot zesjarige opleiding. De lessen zijn vooral praktijkgericht. Leerlingen worden voorbereid op het uitoefenen van passende werkzaamheden op de arbeidsmarkt. 
Vmbo Basis-Kader: is een vierjarige opleiding die de leerling voorbereidt op opleidingen in het MBO.   
Mavo: zij bereiden de leerlingen voor op een opleiding in het MBO-niveau 4 of op Havo. 
Havo: bereidt leerlingen voor op een HBO. Havo duurt 5 jaar. 
VWO: bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen vwo: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw. VWO duurt 6 jaar.   

Ouderhulp 
Het komende schooljaar hebben wij uw hulp weer hard nodig. Door jullie goede hulp kunnen we altijd leuke activiteiten opzetten. We zouden het erg fijn vinden als jullie ons willen helpen met de activiteiten voor schoolkamp en de musical. We denken hierbij aan de volgende activiteiten: koken op kamp, spooktocht organiseren, organisatie quiz, spullen vervoeren, kampadres poetsen, decor schilderen van de musical en het op- en afbouwen van het decor. Vele handen maken licht werk. In de maand april informeren we jullie hier verder over.

Samen gaan we werken aan een positieve ontwikkeling van uw kind. Mocht u zich zorgen maken over schoolse zaken, schroom dan niet om met ons hierover te praten. Voor ons is het fijn als u dit na schooltijd doet, zo hebben we voldoende tijd om u te woord te staan of een afspraak in te plannen. 

Terug naar overzicht