Externe hulp onder schooltijd

Steeds meer kinderen in het basisonderwijs hebben speciale en specifieke aandacht nodig, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat komt enerzijds doordat er door de invoering van Passend Onderwijs meer kinderen met specifieke problemen opgevangen worden in het reguliere basisonderwijs, anderzijds doordat er door de veranderende samenleving meer gedrags- en of leerproblemen voorkomen. Scholen hebben een beperkt budget om de zorg voor leerlingen uit te voeren. Er is dus niet veel geld beschikbaar voor interne begeleiding, individuele onderzoeken en verdere interne zorg. Dit stelt scholen voor een moeilijke taak. Ouders wenden zich steeds vaker tot externe hulpverlening, zowel voor nader onderzoek als voor begeleiding. Te denken valt bijvoorbeeld aan remedial teaching, speltherapie, sociale vaardigheidstraining, (senso)motorische training en logopedie. Voor zover die hulp buiten schooltijd plaatsvindt, is het de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar externe begeleiders hebben het vaak erg druk, waardoor de noodzaak ontstaat kinderen onder schooltijd te helpen. Als externe hulp onder schooltijd gepland is, heeft de school daar ook een stem in.
Deskundige externe hulp kan effectief zijn. Tegelijkertijd ontstaat er ongelijkheid: externe hulp kost geld en niet alle ouders kunnen zich dat veroorloven. Dit stelt ons voor een dilemma. Het uitgangspunt van de school is dat de extra zorg voor leerlingen zoveel mogelijk binnen de groep plaatsvindt. Het gaat in dit beleidsstuk dan ook niet over externe hulp die de school zélf inroept, zoals bijvoorbeeld een ambulant begeleider of een gedragsdeskundige. Het gaat over externe hulp die op initiatief van ouders, buiten de school om, ingeschakeld wordt. De school hanteert het standpunt dat dit in principe buiten schooltijd dient te gebeuren. Alleen in uitzonderingsgevallen kan de schoolleiding haar medewerking verlenen aan externe hulp onder schooltijd.
De directeur beslist in samenspraak met het zorgteam of de noodzaak voor deze externe, specialistische hulp onder schooltijd wenselijk is. De periode van toestemming is maximaal een half jaar, daarna wordt bekeken of voortzetting wenselijk is.

Beleid externe hulp onder schooltijd